Regulamin aktywu bibliotecznego

działającego w Szkole Podstawowej w Jaśliskach

 1. Aktyw biblioteczny pracuje pod kierunkiem bibliotekarzy.
 2. Członkami aktywu zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.
 3. Zadania  powierzone  członkom  aktywu  powinny  być  realizowane w  wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.
 4. Warunkiem przyjęcia do aktywu jest dobrowolne zgłoszenie się i podjęcie zobowiązania systematycznej współpracy
 5. Na spotkaniu organizacyjnym ustalone zostają dyżury i obowiązki uczniów należących do aktywu.
 6. Aktyw biblioteczny jest odpowiedzialny za organizowanie imprez  bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną oraz współudział w akcjach wolontariackich.
 7. Zadania powierzone członkom aktywu są zorganizowane w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.
 8. Każdy uczeń należący do aktywu  powinien być wzorem kulturalnego zachowania                          się w bibliotece.
 9. Wyróżniający się członkowie aktywu są  nagradzani punktami dodatnimi  (wpis do zeszytu wychowawcy klasy w każdym semestrze danego roku szkolnego).
 10. Członkowie  aktywu  niewypełniający  swoich  obowiązków będą skreślani  z  listy     aktywu  bibliotecznego.  

 

Zadania aktywu bibliotecznego

 1. Pomoc w udostępnianiu księgozbioru biblioteki i  w jego sprawnym odbiorze od czytelników (pełnienie dyżurów w bibliotece na przerwach pod opieką bibliotekarza).
 2. Rozwijanie własnych zainteresowań czytelniczych.
 3. Wykonywanie prac biblioteczno-technicznych m.in.: układanie książek oraz czasopism na regałach. konserwacja zbiorów, kontrolowanie terminowego zwrotu książek itp.
 4. Pomoc kolegom w doborze książek.
 5. Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat.
 6. Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną m.in. akcja PoczytajMy, Październik - miesiącem bibliotek szkolnych, Noc Bibliotek itp.
 7. Pomoc w wykonywaniu  gazetek i wystawek okolicznościowych.
 8. Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.
 9. Udział w akcjach wolontariackich.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony