Obowiązuje od 02.09.2019r.

Numer lekcji

Czas trwania zajęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Góra

 

645-745

 

Lorenc H.

Lorenc H.

Lorenc H.

Lorenc H.

Lorenc H.

Dół

715-745

 

Olejnik A.

Olejnik A.

Olejnik A.

Olejnik A.

Olejnik A.

 1.  

 

--------------------

--------------------

--------------------

----------------------

-------------------

2. 

 

--------------------

--------------------

--------------------

----------------------

----------------------

3. 

 

--------------------

--------------------

-------------------

----------------------

----------------------

4. 

 

--------------------

Lorenc H.

1040 - 1130

--------------------

--------------------

----------------------

5. 

 

Wilczek E.

1135 – 12 35

------------------

Lorenc H.

1130 – 12 30

-------------------

 Wilczek E.

 1135 – 12 35

      6.

 

Wilczek E.

1235 – 13 35

Lorenc H.

1230 – 13 30

Kuchta M.

1230 – 13 25

Lorenc H.

Olejnik A.

1230 – 13 30

 Lorenc H.

 1235 – 13 35

7. 

 

    Wilczek E.

1335 - 1435

 

Kuchta M.

1330 - 1430

Olejnik A.

1325 – 1420

Lorenc H.

1330 – 1425

 

 Lorenc H.

 1335 - 1435

 

8. 

 

Kuchta M.

1435 - 1515

Kuchta M.

1430 - 1515.

Kuchta M.

1420 - 1515

Kuchta M.

1425 - 1515

 Lorenc H.

 1435 - 1515

 

OSTATNIKURS AUTOBUSU

 

15:15

15:15

15:15

15:15

15:15

                                                        

 

                                                                                  Regulamin Świetlicy

 

w Szkole Podstawowej w Jaśliskach

w roku szkolnym

2019/2020

 

 

 Podstawa prawna:

 Uchwalono na podstawie art.98 ust.1 pkt 25 i art.105 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)

 

 Postanowienia ogólne

 

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje   cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły.
 2. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 4. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy, który jest załącznikiem do Statutu szkoły.

 

 Cele i zadania świetlicy

 

 1. 1.             Głównym celem świetlicy jest:

 

1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych   zajęciach edukacyjnych,

2) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków.

 

 1. 2.             Do podstawowych zadań świetlicy należy:

 

1) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

2) pomoc w odrabianiu lekcji,

3) organizowanie gier i zabaw,

4) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

5) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły   wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,                             

6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

7) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,                                                                   

8) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

                       

 Założenia organizacyjne

1. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach: 6:45 –15.10. Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

2. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

4. Świetlica prowadzi zajęcia w łączonych grupach wychowawczych.

5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

6. Do świetlicy może uczęszczać każde zgłoszone przez rodziców dziecko.

7. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego corocznie do wychowawców świetlicy.

8. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera; imiona i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów ucznia, czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy.

9. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, tworzą grupy wychowawcze, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. nie mogą przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.

10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w salach świetlicowych lub w innych pomieszczeniach na terenie szkoły jak również poza terenem szkoły.

 

                Zasady kwalifikacji do świetlicy szkolnej

Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

Uczniowie przyjmowani są według następujących kryteriów:


1) W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,
2) W  drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,
3) Pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

Dokumentacja świetlicy

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

2. Miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej.

3. Regulamin świetlicy szkolnej.

4. Dzienniki zajęć.

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

6. Upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę trzecią.

7. Roczne sprawozdania z działalności świetlicy.

                  

Wychowankowie świetlicy

1. Prawa uczestnika świetlicy:

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

- uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach zgodnie z zainteresowaniami;

- korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych;

- rozwijania własnych zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

- życzliwego, podmiotowego traktowania;

- racjonalnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku ;

- korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych,

księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

 

2. Obowiązki uczestnika świetlicy

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

- czynnego, systematycznego udziału w zajęciach - uczeń może odmówić udziału w proponowanych mu zajęciach zorganizowanych, nie może jednak hałasować i przeszkadzać dzieciom, które w tych zajęciach uczestniczą;

- zgłaszania za każdym razem potrzeby opuszczenia świetlicy(wyjście do wc, biblioteki, na zajęcia dodatkowe, wyjście do domu);

- dbania o porządek i wystrój świetlicy;

- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;

- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych;

 - respektowania poleceń nauczyciela –wychowawcy;

- przestrzegania regulaminu świetlicy.

3. Za zniszczenie przez wychowanka sprzętu lub wyposażenia świetlicy, rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną.

4. Zabrania się wychowankom świetlicy korzystania z telefonów komórkowych i innych cennych urządzeń elektronicznych w czasie trwania zajęć świetlicowych.

5. Za zniszczenie lub zgubienie wartościowych rzeczy przyniesionych z domu wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.

Nagrody i wyróżnienia

1. Pochwała przez wychowawcę świetlicy postaw, zachowań i pracy ucznia wobec wszystkich dzieci.

2. Pochwała przekazana opiekunom, rodzicom, wychowawcy klasy.

3. Drobny upominek rzeczowy, dyplom i/lub nagroda na zakończenie roku

Szkolnego.

Kary

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy w obecności wszystkich uczniów świetlicy.

2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy/dyrektora szkoły.

                  

 Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko.

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione – do/z sali świetlicowej.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej.

5. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione.

6. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy i w przypadku wątpliwości nauczyciela świetlicy-okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nieposiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka.

7. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach świetlicowych, wychowawcy postępują zgodnie z procedurą.

8. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych tam zasad.

Wychowawcy świetlicy

1. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

2. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą oraz z wychowawcami klas.

3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli – wychowawców świetlicy.

Prawa i obowiązki wychowawcy

1. Wychowawca świetlicy ma prawo do szacunku wobec swojej osoby.

Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego i wynikającą z tego tytułu ochronę podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Określone czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, będą ścigane z urzędu. Czyny zabronione dotyczą w szczególności:

- naruszenia nietykalności cielesnej,

- czynnej napaści,

- znieważenia i groźby bezprawnej.

2. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych, do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji, do czasu ich przekazania rodzicom/opiekunom prawnym.

3. Wychowawca ma obowiązek dopilnować, by uczniowie odbierani byli ze świetlicy wyłącznie przez osoby upoważnione – ma więc prawo zwrócenia się do rodzica/opiekuna o okazanie dokumentu tożsamości i w razie niemożności potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej – wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka.

4. Do podstawowych obowiązków nauczyciela – wychowawcy należy:

-organizowanie pracy zgodnie z programem pracy świetlicy i planami własnymi,

-zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom poprzez stałą opiekę nad nimi i przestrzeganie przepisów BHP,

-regularne utrzymywanie kontaktów z rodzicami dzieci i nauczycielami,

-terminowe i solidne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,

- realizacja zadań ustalonych w przydziale zadań dodatkowych wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

5. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.

6. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest postępować zgodnie ze Szkolnym Regulaminem Powypadkowym.

 

  Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, składanego corocznie do wychowawcy świetlicy.

2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie wyznaczonym przez wychowawcę świetlicy.

3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.

4. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy.

5. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi świetlicy.

6. Dzieci, oczekujące wyłącznie na zajęcia dodatkowe i uczniowie, którzy nie chodzą na lekcje religii także muszą posiadać złożone karty uczestnika świetlicy.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych.

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych - do/z sali świetlicowej.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

3. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się tzn. podchodzi do biurka i podaje wychowawcy imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.

4. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy, także w sytuacji odbioru ucznia bezpośrednio z zajęć dodatkowych– jeżeli uczeń tego dnia zgłosił się do świetlicy szkolnej i z niej został zabrany na zajęcia dodatkowe.

5. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru zobowiązane są do okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nie posiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka.

6. Dziecko powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów prawnych, w karcie zgłoszenia. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko powinno posiadać przy sobie upoważnienie (napisane na oddzielnej kartce papieru) czytelnie podpisane przez rodziców, zawierające informacje:

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru

- data; określenie, czy upoważnienie dotyczy jednego dnia bądź konkretnego dłuższego czasu.

7. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jego tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.

8. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu, rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

9. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie w sytuacji gdy:

- dziecko przebywające w świetlicy ukończyło 7 r. ż, a osoba, która je odbiera ma ukończone 10 lat i rodzice wyrazili swoją wolę w tej kwestii na piśmie, oświadczając, że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu obojga nieletnich dzieci;

- dziecko przebywające w świetlicy które nie ukończyło 7 r. ż może zostać odebrane przez osobę nieletnią, która ukończyła 13 r. ż–także w wyniku pisemnego oświadczenia rodziców.

10. Dzieci, które nie ukończyły 7 r. ż nie mogą wychodzić samodzielnie do domu, nawet na pisemną prośbę rodziców.

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godzinie 15.15 nauczyciele, wychowawcy świetlicy i inni pracownicy szkoły postępują zgodnie z poniższą procedurą.

Procedura postępowania w przypadku  pozostawania dziecka w świetlicy po godzinie 15.15

1. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, wskazanymi w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.

2. Wychowawca ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka ze świetlicy przez rodziców/opiekunów.

3. W sytuacji, gdy wychowawca świetlicy nie może nawiązać kontaktu                                            z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka – informuje dyrektora szkoły.

Procedura przyprowadzania i odprowadzania

 na lekcje dzieci z klas I-III i grup „3, 4,5-latków”, „0”, uczęszczających do świetlicy

1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy                         i odprowadzenia ich po zakończonych lekcjach.

2. Jeżeli lekcje w danej klasie rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (wf, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonych zajęciach.

3. Do zabrania i odprowadzenia dzieci do świetlicy zobowiązani są także nauczyciele prowadzący różnorodne zajęcia dodatkowe.

4.Nauczyciel/wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy, ilu uczniów pozostawia mu pod opieką.

Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III oraz z grup „3,4,5-latków”, „0”,, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki

1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów na jednego wychowawcę.

2. W wyjątkowych sytuacjach – kiedy uczeń nie jest zapisany do świetlicy szkolnej, może skorzystać z opieki świetlicy po wcześniejszym kontakcie wychowawcy klasy/nauczyciela z rodzicami oraz przekazaniu wychowawcy świetlicy danych kontaktowych dziecka.

 Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej (kiedy uczeń powinien przebywać w świetlicy szkolnej przed lub po lekcjach).

1. Jeżeli dziecko zapisane jest na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole lub poza nią, rodzice zobowiązani są powiadomić o tym wychowawców świetlicy. Uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/opiekuna prawnego z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być zawarta informacja, na jakie zajęcia dodatkowe dziecko uczęszcza, kto prowadzi te zajęcia, w jaki dzień tygodnia i w jakich godzinach się odbywają.

2. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w zeszycie z upoważnieniami.

3. Wyjście uczniów zwalnianych z zajęć świetlicowych na rzecz zajęć dodatkowych odnotowywane w dokumentacji świetlicy szkolnej.

4. Uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły i poza nią zabierani są ze świetlicy szkolnej i odprowadzani po zakończonych zajęciach przez osoby te zajęcia prowadzące.

 

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków

1. W przypadku sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko jest w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem substancji odurzających – wychowawca świetlicy zobowiązany jest zażądać wezwania lub wezwać samemu innego opiekuna dziecka.

2. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz sporządzić notatkę służbową.

 

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej bądź fizycznej

1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz informuje rodziców o zdarzeniu.

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową.

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy

1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza notatkę służbową.

2. Wychowawca zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia niszczącego mienie kolegów, mienie świetlicy.

3. Uczeń niszczący mienie kolegów, mienie świetlicy oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy, wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową.

2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który przeprowadza rozmowę z rodzicami o ewentualnych działaniach profilaktycznych.

3. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

4. Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu.

 Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia

1. Wychowawca o zdarzeniu informuje rodziców oraz wychowawcę klasy.

2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową.

4. W przypadku ponownego opuszczenia świetlicy przez dziecko bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W Szkole Podstawowej w Jaśliskach, na rok szkolny………/………………….

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………

Data urodzenia dziecka……………………..klasa ………………………………

Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów prawnych)

1.matki………………………………………………………………………………

2.ojca………………………………………………………………………………..

Numery telefonów – prywatny/ do pracy

1.matki………………………………………………………………………………..

2.ojca…………………………………………………………………………………..

Ważne informacje o zdrowiu dziecka( stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym

                                          ……………………………………………………………………..

                                                                       (data, podpis rodzica, opiekuna)    

                                   

                           INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie……………………………………………………………………

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

 1. …………………………………     3………………………………………

 

 1. …………………………………    4……………………………………….                                   

Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nieobjętych opieką wychowawcy świetlicy oraz poza godzinami pracy świetlicy.

Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy, czyli do godziny 1515.

 

Jaśliska, dnia………………..                              ………………………………………                                                            

                                                                                               ( podpis rodziców)

                                       WAŻNE  INFORMACJE

 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedłożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia.
 2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45-15.15.
 3. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
 6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/ opiekunowie.
 8. W świetlicy przez cały rok  obowiązuje zmiana obuwia.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy 
  u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych. MP3 itd.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych pisemnym oświadczeniem.
 12. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 13. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców  mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu  dyżur.
 14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 15. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.


Uwagi i prośby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jaśliska, dnia  .........................................               ……………………………………………

 

                                                                                                (Data, podpis rodzica, opiekuna)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony