Godziny  pracy świetlicy szkolnej SP w Jaśliskach w roku szkolnym 2018/2019

 

Obowiązuje od 03.09.2018r.

 

Numer lekcji

Czas trwania zajęć

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Góra

 

645-745

 

Lorenc H.

Lorenc H.

Lorenc H.

Lorenc H.

Lorenc H.

Dół

715-745

 

Majdosz A.

Majdosz A.

Majdosz A.

Majdosz A.

Majdosz A.

 1.  

800-845

 

--------------------

--------------------

--------------------

----------------------

-------------------

 1.  

850-935

 

--------------------

--------------------

--------------------

----------------------

----------------------

 1.  

945-1030

 

--------------------

--------------------

-------------------

----------------------

----------------------

 1.  

1040-1125

 

--------------------

------------------------

--------------------

Majdosz A.

Majdosz A.

 1.  

1145-1230

 

--------------------

------------------------

Lorenc H.

Majdosz A.

Majdosz A.

 1.  

1240-1325

 

Majdosz A.

Majdosz A.

Lorenc H.

Majdosz A.

Majdosz A.

 1.  

1335-1420

 

Majdosz A.

Majdosz A.

Lorenc H.

Majdosz A.

Majdosz A.

 1.  

1425-1510

 

Majdosz A.

Majdosz A.

Lorenc H.

Majdosz A.

Majdosz A.

 

OSTATNIKURS AUTOBUSU

 

15:15

15:15

15:15

15:15

15:15

 


 

 

 

Regulamin Świetlicy

 

w SzkolePodstawowejw Jaśliskach

w roku szkolnym

2018/2019

 

 

I Podstawa prawna:

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dn.21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dn. 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (dz. U. z dn. 22 stycznia 2003 r. Nr 6, poz. 69)

3.Prawo Oświatowe.

 

II Postanowienia ogólne

 

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje   cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 2. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 4. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy, który jest załącznikiem do Statutu szkoły.

 

§1

 Cele i zadania świetlicy

 

 1. 1.             Głównym celem świetlicy jest:

 

1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych   zajęciach edukacyjnych,

2) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków.

 

 1. 2.             Do podstawowych zadań świetlicy należy:

 

1) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

2) pomoc w odrabianiu lekcji,

3) organizowanie gier i zabaw,

4) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

5) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły   wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,                             

6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia,                                                                                                                     

7) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,                                                                   

8) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.


 Założenia organizacyjne

1. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach: 6:45 –15.10. Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego jest dniem wolnym odzajęć opiekuńczo-wychowawczych.

2. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

4. Świetlica prowadzi zajęcia w łączonych grupach wychowawczych.

5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

6. Do świetlicy może uczęszczać każde zgłoszone przez rodziców dziecko.

7. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszeniarodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego corocznie dowychowawców świetlicy.

8. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera; imiona i nazwisko uczestnika, datęurodzenia, informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka, danekontaktowe do rodziców/opiekunów ucznia, czas przewidywanej obecnościdziecka w świetlicy.

9. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, tworzą grupy wychowawcze,które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. nie mogą przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednegowychowawcy.

10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w salach świetlicowych lub w innychpomieszczeniach na terenie szkoły jak również poza terenem szkoły.

 

§3

 Zasady kwalifikacji do świetlicy szkolnej

Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

Uczniowie przyjmowani są według następujących kryteriów:


1) W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,
2) W  drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,
3) Pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.


Dokumentacja świetlicy

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

2. Miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej.

3. Regulamin świetlicy szkolnej.

4. Dzienniki zajęć.

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

6. Upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę trzecią.

7. Roczne sprawozdania z działalności świetlicy.

§5

Wychowankowie świetlicy

1. Prawa uczestnika świetlicy:

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

- uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach,zabawach i imprezach zgodnie z zainteresowaniami;

- korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych;

- rozwijania własnych zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

- życzliwego, podmiotowego traktowania;

- racjonalnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku ;

- korzystania z pomieszczeńświetlicowych, materiałów plastycznych,

księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

 

2. Obowiązki uczestnika świetlicy

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

- czynnego, systematycznego udziału w zajęciach - uczeń może odmówić udziału w proponowanych mu zajęciachzorganizowanych, nie może jednak hałasowaći przeszkadzać dzieciom, które w tych zajęciach uczestniczą;

- zgłaszania za każdym razem potrzeby opuszczenia świetlicy(wyjście do wc, biblioteki, na zajęcia dodatkowe, wyjście do domu);

- dbania o porządek i wystrój świetlicy;

- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;

- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęćświetlicowych;

 - respektowania poleceń nauczyciela –wychowawcy;

- przestrzegania regulaminu świetlicy.

3. Za zniszczenie przez wychowanka sprzętu lub wyposażenia świetlicy, rodziceponosząodpowiedzialność materialną.

4. Zabrania się wychowankom świetlicy korzystania z telefonów komórkowych iinnych cennych urządzeń elektronicznych w czasie trwania zajęćświetlicowych.

5. Za zniszczenie lub zgubienie wartościowych rzeczy przyniesionych z domuwychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.


Nagrody i wyróżnienia

1. Pochwała przez wychowawcęświetlicy postaw, zachowań i pracy uczniawobec wszystkich dzieci.

2. Pochwała przekazana opiekunom, rodzicom, wychowawcy klasy.

3. Drobny upominek rzeczowy, dyplom i/lub nagroda na zakończenie roku

Szkolnego.

Kary

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcęświetlicy w obecności wszystkich uczniów świetlicy.

2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu (w kontakciebezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy/dyrektora szkoły.

 

Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo – opiekuńczy, któremupodlega ich dziecko.

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione – do/z sali świetlicowej.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzonedo szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej.

5. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrótdziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione.

6. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dzieckawychowawcy świetlicy i w przypadku wątpliwości nauczyciela świetlicy-okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wsytuacji nieposiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go,wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka.

7. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciachświetlicowych, wychowawcy postępują zgodnie z procedurą.

8. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolneji przestrzegać ujętych tam zasad.

 

Wychowawcy świetlicy

1. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

2. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiemszkolnym, logopedą orazz wychowawcami klas.

3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli – wychowawców świetlicy.


Prawa i obowiązki wychowawcy

1. Wychowawca świetlicy ma prawo do szacunku wobec swojej osoby.

Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego i wynikającą z tegotytułu ochronę podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Określone czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, będąścigane z urzędu. Czyny zabronione dotyczą w szczególności:

- naruszenia nietykalności cielesnej,

- czynnej napaści,

- znieważenia i groźby bezprawnej.

2. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowankówod chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych, dochwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji, do czasu ichprzekazania rodzicom/opiekunom prawnym.

3. Wychowawca ma obowiązek dopilnować, by uczniowie odbierani byli ześwietlicy wyłącznie przez osoby upoważnione – ma więc prawo zwrócenia siędo rodzica/opiekuna o okazanie dokumentu tożsamości i w razie niemożnościpotwierdzenia tożsamości osoby odbierającej – wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka.

4. Do podstawowych obowiązków nauczyciela – wychowawcy należy:

-organizowanie pracy zgodnie z programem pracy świetlicy i planami własnymi,

-zapewnieniebezpieczeństwa wychowankom poprzez stałą opiekę nad nimii przestrzeganie przepisów BHP,

-regularne utrzymywanie kontaktówz rodzicami dzieci i nauczycielami,

-terminowe i solidne prowadzeniedokumentacji pedagogicznej,

- realizacja zadań ustalonych w przydziale zadańdodatkowych wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

5. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowegoo zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.

6. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek,wychowawca zobowiązany jest postępować zgodnie ze SzkolnymRegulaminem Powypadkowym.

 

III  Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, składanego corocznie do wychowawcy świetlicy.

2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowieprawni w terminie wyznaczonym przez wychowawcę świetlicy.

3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicyw innych terminach w uzasadnionych przypadkach.

4. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy.

5. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosićnauczycielowi świetlicy.

6. Dzieci, oczekujące wyłącznie na zajęcia dodatkowe i uczniowie, którzy niechodzą na lekcje religii także muszą posiadać złożone karty uczestnikaświetlicy.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przezrodziców/opiekunów prawnych.

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbieraneosobiście przez rodziców/opiekunów prawnych - do/z sali świetlicowej.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko, którezostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

3. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się tzn. podchodzi do biurka ipodaje wychowawcy imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.

4. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dzieckawychowawcy świetlicy, także w sytuacji odbioru ucznia bezpośrednio z zajęćdodatkowych– jeżeli uczeń tego dnia zgłosił się doświetlicy szkolnej i z niej został zabrany na zajęcia dodatkowe.

5. Rodzice/osobyupoważnione do odbioru zobowiązane są do okazania na każdą prośbędokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nie posiadaniadokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mająprawo do odmowy wydania dziecka.

6. Dziecko powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów prawnych, w karcie zgłoszenia. W przypadku odbieraniadziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko powinno posiadać przysobie upoważnienie (napisane na oddzielnej kartce papieru) czytelnie podpisane przez rodziców, zawierające informacje:

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru

- data; określenie, czy upoważnienie dotyczy jednego dnia bądźkonkretnego dłuższego czasu.

7. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może pouprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie naodebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba tazobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując siępod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającąz dowodupotwierdzającego jego tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tegodokumentu.

8. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrótdziecka do domu, rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, żeponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

9. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osobyniepełnoletnie w sytuacji gdy:

- dziecko przebywające w świetlicy ukończyło 7 r. ż, a osoba, która jeodbiera ma ukończone 10 lat i rodzice wyrazili swoją wolę w tejkwestii na piśmie, oświadczając, że ponoszą pełnąodpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu obojga nieletnichdzieci;

- dziecko przebywające w świetlicy które nie ukończyło 7 r. ż możezostać odebrane przez osobę nieletnią, która ukończyła 13 r. ż–także w wyniku pisemnego oświadczenia rodziców.

10. Dzieci, które nie ukończyły 7 r. ż nie mogą wychodzić samodzielnie do domu,nawet na pisemną prośbę rodziców.

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godzinie 15.15 nauczyciele, wychowawcy świetlicy i inni pracownicy szkoły postępują zgodnie z poniższą procedurą.

Procedura postępowania w przypadku

 pozostawania dziecka w świetlicy po godzinie 15.15

1. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, wskazanymi w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.

2. Wychowawca ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka ze świetlicy przez rodziców/opiekunów.

3. W sytuacji, gdy wychowawca świetlicy nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka – informuje dyrektora szkoły.

Procedura przyprowadzania i odprowadzania

 na lekcje dzieci z klas I-III i grup „3, 4,5-latków”, „0”, uczęszczających do świetlicy

1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy i odprowadzenia ich po zakończonych lekcjach.

2. Jeżeli lekcje w danej klasie rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (wf, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonych zajęciach.

3. Do zabrania i odprowadzenia dzieci do świetlicy zobowiązani są także nauczyciele prowadzący różnorodne zajęcia dodatkowe.

4.Nauczyciel/wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować wychowawcęświetlicy, ilu uczniów pozostawia mu pod opieką.

Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III oraz z grup „3,4,5-latków”, „0”,, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki

1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogąprzebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów na jednego wychowawcę.

2. W wyjątkowych sytuacjach – kiedy uczeń nie jest zapisany do świetlicy szkolnej, może skorzystać z opieki świetlicy po wcześniejszym kontakcie wychowawcy klasy/nauczyciela z rodzicami oraz przekazaniu wychowawcyświetlicy danych kontaktowych dziecka.

 

Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej (kiedy uczeń powinien przebywaćw świetlicy szkolnej przed lub po lekcjach).

1. Jeżeli dziecko zapisane jest na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole lub poza nią, rodzice zobowiązani są powiadomić o tym wychowawców świetlicy.Uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/opiekuna prawnego z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być zawarta informacja, na jakie zajęcia dodatkowe dziecko uczęszcza, kto prowadzi te zajęcia, w jaki dzień tygodnia i w jakich godzinach się odbywają.

2. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w zeszycie z upoważnieniami.

3. Wyjście uczniów zwalnianych z zajęćświetlicowych na rzecz zajęćdodatkowych odnotowywane w dokumentacji świetlicy szkolnej.

4. Uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły i poza nią zabierani są ze świetlicy szkolnej i odprowadzani po zakończonych zajęciach przez osoby te zajęcia prowadzące.

 

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków

1. W przypadku sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko jest w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem substancji odurzających – wychowawca świetlicy zobowiązany jest zażądaćwezwania lub wezwać samemu innego opiekuna dziecka.

2. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz sporządzić notatkęsłużbową.

 

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej bądź fizycznej

1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowańagresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz informuje rodziców o zdarzeniu.

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową.

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy

1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza notatkę służbową.

2. Wychowawca zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia niszczącego mienie kolegów, mienie świetlicy.

3. Uczeń niszczący mienie kolegów, mienie świetlicy oraz jego rodzice ponosząodpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonejszkody.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy, wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową.

2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który przeprowadza rozmowę z rodzicami o ewentualnych działaniach profilaktycznych.

3. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

4. Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu.

 

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia

1. Wychowawca o zdarzeniu informuje rodziców oraz wychowawcę klasy.

2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową.

4. W przypadku ponownego opuszczenia świetlicy przez dziecko bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W JAŚLISKACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka:

 

 

Imię i nazwisko dziecka  ......................................................................................................................................................

 

Data i miejsce urodzenia dziecka...................................................................  Klasa ...................................... SP/GIM

 

Adres zamieszkania dziecka ..............................................................................................................................................

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)

1. matki ............................................................................................................................................................

2. ojca ...............................................................................................................................................................

 

Numery telefonów

1. matki ...........................................................................

2. ojca ...............................................................................

 

Numery telefonów do pracy

1. matki ..........................................................................

2. ojca ..............................................................................

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy):

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nieobjętych opieką wychowawcy świetlicy oraz poza godzinami pracy świetlicy.

 

…………………………………………………

(data i podpis rodziców)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany…………………………………………………………..wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………….

ucznia klasy………………… SP/Gim w następujących dniach i godzinach:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w tym czasie.

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy, wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WAŻNE  INFORMACJE

 1. Świetlica szkolnajest czynna w godzinach 6.45-15.10.
 2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
 5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 6. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
  u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych pisemnym oświadczeniem.
 8. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 9. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców  mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu  dyżur.
 10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 11. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.


Uwagi i prośby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jaśliska, dnia ..........................................……………………………………………………………...

 

  (Data, podpis rodzica, opiekuna)


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony