Regulamin dowożenia uczniów 

obowiązujący   

w Szkole Podstawowej w Jaśliskach

 

                Z przewozów autobusem szkolnym korzystają uczniowie mieszkający w obwodzie, których droga do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 14a ust. 3, art.17 ust. 1, 2, 3 przekracza 3 km dla uczniów oddziału przedszkolnego i  klas I-IV szkoły podstawowej i 4km w przypadku uczniów klas V-VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

§ 1

Zasady ogólne

  1. Organizatorem dowożenia uczniów do SP w Jaśliskach  jest Gmina Jaśliska.
  2. Organizację dowozu Gmina Jaśliska powierza Dyrektorowi SP w Jaśliskach.
  3. Usługi dowozu w roku szkolnym 2017/2018 realizowane są przez  przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego.
  4. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września każdego roku i przekazuje przewoźnikowi / do 15 września/.
  5. Organizator przewozów określa  plan dowozu  i odwozu uczniów który zawiera w szczególności:

a) ustalone trasy przejazdu oraz rozkład jazdy autobusu,

b) przystanki wsiadania i wysiadania uczniów.

 

  1. Dyrektor współdziała z przewoźnikiem w sytuacjach ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych lub atmosferycznych.
  2. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
  3. Dyrektor z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje przewoźnika o planowanych zmianach w terminach i godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

§ 2

Obowiązki uczniów dowożonych

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły do której uczeń uczęszcza Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do dnia 10 września każdego roku szkolnego.

2. Uczeń wraz z rodzicami na początku każdego roku szkolnego podpisuje Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, brak akceptacji regulaminu lub niedostarczenie do szkoły do której uczeń uczęszcza Oświadczenia w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacją dowożenia ucznia do szkoły.

3. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na wyznaczonym przystanku zobowiązani są do zachowywania się w sposób rozważny nie zagrażający bezpieczeństwu.

4. Do autobusu należy wsiadać i wysiadać pojedynczo z zachowaniem zasad  kultury i uprzejmości.

5.  Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e) rozmawiać z kierowcą,

f) dokonywać zniszczeń w autobusie.

6.  Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć na wyznaczonych miejscach.

7.  Uczeń może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

8.  Uczniowie przyjeżdżają i odjeżdżają autobusem zgodnie z planem lekcji.

9. Uczniom zabrania się wracania do domu pieszo, jeżeli jest zapisany w świetlicy, jako uczeń dowożony chyba, że przedstawi pisemną zgodę rodziców na wcześniejsze opuszczenie świetlicy.

10. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem (wcześniejszym lub późniejszym) za zgodą opiekuna  jeżeli w autobusie są wolne miejsca, a zmiana wynika z organizacji pracy szkoły lub uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych po uprzednim powiadomieniu rodzica/opiekuna prawnego.

 11. Zwolnienie ucznia w danym dniu z dowozu autobusem szkolnym może nastąpić po uprzednim powiadomieniu opiekuna dowożenia lub opiekuna świetlicy   przez rodzica/opiekuna prawnego w formie ustnej lub pisemnej.

 12. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

 13. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się  do szatni,  a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.

 14. Uczniowie, którzy po skończonych zajęciach nie mają dowozu do domu oczekują  na autobus w świetlicy szkolnej.

 15. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodne z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Ocenianiem dotyczącym kryteriów  oceny zachowania.

 16. Niniejszy regulamin przedstawiony jest każdego roku we wrześniu przez   nauczycieli  wychowawców wszystkim uczniom dowożonym.

§ 3

Obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dowożonych dzieci

 1. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu/przystanku oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice.

2. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas dojścia do przystanku   autobusowego i powrotu, rodzice przyprowadzają dziecko na przystanek autobusowy    

   i odbierają z przystanku o wyznaczonej godzinie. Dopuszcza się odbiór dziecka przez  inną osobę, ale tylko za pisemnym upoważnieniem dostarczonym opiekunowi.

3. Rodzice dzieci siedmioletnich i młodszych oczekują do przyjazdu autobusu 

   i przekazują odpowiedzialność za dziecko z chwilą wejścia dziecka do pojazdu.

4. W przypadku, gdy dziecko siedmioletnie i młodsze nie jest odebrane z przystanku przez  rodzica, wówczas:

a) dziecko wraca autobusem do szkoły, jest odprowadzane przez opiekuna do  świetlicy szkolnej i oczekuje na decyzję podjętą przez wychowawcę i rodzica,  może wrócić kolejnym kursem autobusu do domu lub zostać odbierane przez  rodziców,

b) w szczególnych przypadkach opiekun zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka  ze szkoły.

5. Za szkody wyrządzone w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów  i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

§ 4

Opiekun dowozu/kierowca

1. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.

2. Opiekun dowozu/kierowca współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami    zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

  3. Opiekun dowozu/kierowca jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun dowozu/kierowca jest zobowiązany poinformować organizatora dowozu.

4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

5. W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego lub rodziców /prawnych opiekunów.

6. Opiekun dowozu/ kierowca ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

7. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun dowozu   informuje ustnie wychowawcę oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.

§ 5

Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

    - podczas trwania dowozów – opiekun /kierowca
    - w innym czasie organizator dowozów.

 

Regulamin dowożenia uczniów pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna dnia15.09.2017

 


załącznik do regulaminu       załącznik do regulaminu

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony