CELE  I  ZADANIA  SZKOLNEGO  KOŁA  PCK na rok 2019/2020

 

Szkolne koło PCK współdziała ze szkołą w realizacji jej zadań wychowawczych, zwłaszcza w zakresie:

1)    wyrabiania umiejętności współżycia w grupie, kształtowania aktywnej postawy społecznej i gotowości niesienia pomocy innym

2)    wdrażanie dzieci i młodzieży do przestrzegania zasad higieny, zdrowego stylu życia, oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom

3)    krzewienia idei humanitarnych

4)    profilaktyka wszelkich uzależnień

 

METODY  I  FORMY  PRACY:

  • konkursy, pogadanki, gazetki ścienne, szkolenie medyczno – sanitarne, zbiórka odzieży, zabawek itp.

 

EWALUACJA:

  • scenariusze zajęć, przebieg konkursów, dyplomy, podziękowania

 

 

 

PLAN  PRACY  SZKOLNEGO  KOŁA  PCK

 

 

Lp.

 

Zagadnienia

 

Formy realizacji

 

Termin

 

Odpowiedzialni

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sprawy organizacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie wiadomości o działalności PCK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratownictwo medyczno – sanitarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność opiekuńczo – społeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie zdrowotne

1)    zebranie organizacyjne

2)    przyjęcie nowych członków

3)    wybór zarządu (przewodniczący, sekretarz, skarbnik)

4)    Przydział czynności poszczególnym członkom.

5)    uzupełnienie apteczki w leki doraźnej pomocy

6)    stała współpraca z organizacjami uczniowskimi  (Samorządem szkolnym, ZHP), pielęgniarką szkolną, Ośrodkiem Zdrowia

 

1)    opracowywanie artykułów o historii PCK i głównych założeniach tej organizacji -eksponowanie ich na gazetce

2)    Zapoznanie z czasopismami wydawanych przez PCK jak: Jestem, Twoja Zdrowa Medycyna oraz innych promujących zdrowy styl życia - opracowywanie artykułów i eksponowanie ich na gazetce

3)    organizowanie spotkań z działaczami PCK

4)    organizowanie konkursów o PCK

5)    propagowanie czerwonokrzyskiej działalności szczególnie w Dniu Młodzieży PCK – 24 października

 

1)    szkolenie nowych członków przez osoby wcześniej przeszkolone w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej

2)    udzielanie I pomocy osobom poszkodowanym przez członków PCK podczas przerw, wycieczek, imprez kulturaino  - oświatowych

3)    udział w konkursach dotyczących udzielania I pomocy przedmedycznej                          4) Upowszechnianie znaczenia ruchu w życiu człowieka.

 

1)    Propagowanie Dni Honorowego Krwiodawstwa.

2)    Zagrożenia podczas zabaw zimowych -  akcja profilaktyczna w kl. I – III SP

3)    Propagowanie Dni Honorowego Krwiodawstwa.

4)    zbiórka darów na rzecz krośnieńskiego oddziału PCK

 

1)    uroczyste  obchody: „Dnia bez

     papierosa”, 1grudnia „Światowego

     Dnia Walki z AIDS”,                                     w kwietniu „miesiąca kultury zdrowotnej”,”

 

2)    organizowanie na etapie szkolnym oraz gminnym konkursów o tematyce zdrowotnej

3)    udział w konkursach pierwszej pomocy organizowanych przez PCK                                                                 4) Choroby „ brudnych rąk” akcja profilaktyczna

4)    Zorganizowanie akcji „Żółty Tydzień” propagującej szczepienia przeciwko żółtaczce

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Okres zimowy

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Grudzień

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekun

 

 

 

 

członkowie

 

 

 

 

 

 

 

członkowie

 

 

 

 

 

opiekun PCK

 

 

 

 

 

opiekun PCK

 

 

członkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

członkowie

 

 

 

 

 

członkowie

 

 

członkowie

 

 

Opiekun koła

 

 

 

członkowie

 

PODSTAWOWE  ZASADY  MIĘDZYNARODOWEGO  RUCHU  CZERWONEGO  KRZYŻA I  CZERWONEGO  PÓŁKSIEŻYCA:

 

 

-         HUMANITARYZM

-         BEZSTRONNOŚĆ

-         NEUTRALNOŚĆ

-         NIEZALEŻNOŚĆ

-         DOBROWOLNOŚĆ

-         JEDNOŚĆ

-         POWSZECHNOŚĆ

 

 

NAJWAŻNIEJSZE  DZIAŁANIA  PCK:

 

1)    Pomoc socjalna rodzinom wielodzietnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej związanej np.: z bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, starością, chorobą czy uzależnieniem

2)    Honorowe krwiodawstwo – rola honorowego krwiodawstwa w ratowaniu życia

3)    Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża:

-         najmłodsze dzieci – członkowie klubów „Wiewiórka” – zapoznają się z podstawowymi nawykami i zasadami zdrowego stylu życia

-         młodzież – zdobywa umiejętności udzielania I pomocy, organizuje konkursy, apele na temat: przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, zapobiegania AIDS, a także akcje i imprezy związane z ochroną zdrowia i ekologii. Opiekuje się również osobami starszymi, samotnymi i bezdomnymi. Organizuje zbiórkę odzieży, zabawek i słodyczy dla dzieci z Domów Dziecka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4)    Promocja Zdrowia – organizowanie akcji oświatowo – zdrowotnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym jak np.: Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

5)    Ratownictwo – szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

6)    Udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża

7)    Pomoc cudzoziemcom

8)    Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego

 

 

 

 

 

Opiekun szkolnego koła PCK: Mariusz Kuchta

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony