PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

działającego przy Szkole Podstawowej w Jaśliskach

rok szkolny 2018/2019

 

CELE I ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK:

- Aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym

- Pomoc potrzebującym uczniom poprzez organizowanie zbiórki odzieży, loterii,         

-Dbanie o bezpieczeństwo poprzez edukację młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy

- Promowanie zdrowego stylu życia

- Kształtowanie właściwych postaw m.in. pracowitości, uczciwości, tolerancji, współpracy w grupie, wytrwałości przy realizacji zadań oraz odczuwania satysfakcji z podjętych działań

- Pozyskiwanie nowych członków

 

 

Lp.

 

 
Zadania do realizacji
 
Termin

 

Odpowiedzialni

 

Uwagi

 

1.

 
  Nabór nowych członków do pracy w SK PCK –
  plakaty informacyjne, zachęcenia słowne.
 
 
wrzesień

 

opiekunowie SK PCK

 

 

2.

 

  Zebranie członków SK PCK:

-         omówienie spraw organizacyjnych,

-         zapoznanie z zadaniami i celami PCK,

-         przydział zadań członkom,

-         opracowanie planu pracy koła,

-         rozprowadzenie znaczków PCK,

-         wykonanie gazetki szkolnej.

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

opiekunowie

Zarząd

 

 

 

3.

 

Poszerzenie wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim poprzez:

- opracowywanie artykułów o historii PCK i głównych założeniach tej organizacji , eksponowanie ich na gazetce

- Zapoznanie z czasopismami wydawanych przez PCK jak: Jestem, Twoja Zdrowa Medycyna oraz innych promujących zdrowy styl życia                               - opracowywanie artykułów i eksponowanie ich na gazetce

.

- organizowanie spotkań z działaczami PCK

- organizowanie konkursów o PCK

- nawiązanie kontaktów z inną młodzieżą czerwonokrzyską

- propagowanie czerwonokrzyskiej działalności szczególnie w Dniu Młodzieży PCK – 24 października

 

 

Cały rok

 

opiekunowie

zarząd

członkowie

 

 

4.

 

  Udział w konferencjach dla nauczycieli –

  opiekunów SK PCK.

 

 

Wg harmonogramu

 

ZR PCK

w Krośnie

 

 

opiekunowie

 

 

5.

 

  Przeprowadzenie akcji „ Ziarnko do ziarnka” –

  szkolnej zbiórki żywności na rzecz ludzi

  znajdujących  się w trudnej sytuacji

  materialnej:

-         rozpropagowanie akcji na terenie szkoły,

-         zbiórka żywności,

-         przekazanie jej potrzebującym,

-          podsumowanie akcji.

 

 

październik,

listopad,

grudzień

 

członkowie

 

 

6.

 

  Akcja „Tym, którzy odeszli”:

-         uporządkowanie opuszczonych grobów,

-         uporządkowanie terenu wokół pomnika żołnierskiego,

-         zapalenie zniczy.

 

 

październik

listopad

 

członkowie

 

 

7.

 

 Akcja ,, Bezpieczna zima”

-. Zagrożenia podczas zabaw zimowych -  akcja profilaktyczna w kl. I – III SP

 

 

 

 

listopad

grudzień

styczeń

 

członkowie

 

 

8.

 

  Rozpoczęcie szkolenia dla członków PCK

  z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

 

grudzień

 

opiekunowie

członkowie

drużyny ratowniczej

 

 

 

9.

Pokazy udzielania pomocy udzielane przez zawodowych ratowników

 

 

grudzień

styczeń

 

opiekunowie

członkowie drużyny ratowniczej

 

 

 

10.

 

 

Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym przez członków PCK podczas przerw, wycieczek, imprez kulturalno- oświatowych

 

 

cały rok

 

opiekunowie

Zarząd

 

 

11.

 

  Pokazy udzielania pierwszej pomocy

  dla uczniów na godzinach wychowawczych.

 

kwiecień

 

członkowie

 

 

12.

 

Promowanie oświaty zdrowotnej, zdrowego stylu życia:

v  Światowy Dzień Pierwszej Pomocy (11.09.)

v  Dni Honorowego Krwiodawstwa

     (22 – 26. 11.)

v  Międzynarodowy Dzień Chorego

     (03.03.)

v  Dni PCK (4 – 11. 05.)

v  Światowy Dzień Czerwonego Krzyża

     ( 08.05.)

v  Światowy Dzień bez Papierosa (31.05.)

v  Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii (27.06.)

 

 

cały rok

 

opiekunowie

członkowie

 


PODSTAWOWE  ZASADY  MIĘDZYNARODOWEGO  RUCHU  CZERWONEGO  KRZYŻA I  CZERWONEGO  PÓŁKSIEŻYCA:

 

-         HUMANITARYZM

-         BEZSTRONNOŚĆ

-         NEUTRALNOŚĆ

-         NIEZALEŻNOŚĆ

-         DOBROWOLNOŚĆ

-         JEDNOŚĆ

-         POWSZECHNOŚĆ

 

 

NAJWAŻNIEJSZE  DZIAŁANIA  PCK:

 

1)   Pomoc socjalna rodzinom wielodzietnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej związanej np.: z bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, starością, chorobą czy uzależnieniem

2)  Honorowe krwiodawstwo – rola honorowego krwiodawstwa w ratowaniu życia

3)  Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża:

-  najmłodsze dzieci – członkowie klubów „Wiewiórka” – zapoznają się z podstawowymi nawykami i zasadami zdrowego stylu życia

-   młodzież – zdobywa umiejętności udzielania I pomocy, organizuje konkursy, apele na temat: przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, zapobiegania AIDS, a także akcje i imprezy związane z ochroną zdrowia i ekologii. Opiekuje się również osobami starszymi, samotnymi i bezdomnymi. Organizuje zbiórkę odzieży, zabawek i słodyczy dla dzieci z Domów Dziecka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4)  Promocja Zdrowia – organizowanie akcji oświatowo – zdrowotnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym jak np.: Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

5)  Ratownictwo – szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

6)  Udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża

7)  Pomoc cudzoziemcom

8)  Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego

 

 

Opiekun szkolnego koła PCK: Mariusz Kuchta


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony