REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

w Szkole Podstawowej w Jaśliskach

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Przedmiot Regulaminu 

1.    Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników  i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem oraz zapewnieniem uczniom dostępu do darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika,  materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

2.    Każdy uczeń oraz jego rodzice powinni zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników,  materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przed ich wypożyczeniem .

3.   Udostępnianie darmowych podręczników, podobnie jak innych materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4.   Fakt wypożyczenia i zwrotu przez ucznia podręcznika bibliotekarz odnotowujew karcie wypożyczeń danego czytelnika.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI

1.   Biblioteka gromadzi  i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne  i ćwiczeniowe oraz  inne materiały biblioteczne.

2.  Biblioteka nieodpłatnie:

    – wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową,

    – przekazuje uczniom materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, które nie podlegają zwrotowi.

3.   Jeśli do podręcznika jest  dołączona płyta CD, stanowi ona integralną część podręcznikai należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika .

4.   Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom  w informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki .

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki Szkoły Podstawowej w Jaśliskach..

2.   Podręczniki oraz  materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

3.   Podręczniki  przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

4.   Podręczniki przekazane  do biblioteki szkolnej są przyjmowane na stan księgozbioru,  katalogowane wg ogólnie przyjętych przepisów i  rejestrowane  w księdze inwentarzowej darmowych podręczników.

5.   Materiały edukacyjne oraz  materiały ćwiczeniowe  są rejestrowane przez szkołę, lecz nie podlegają zwrotowi.

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

§ 1

Użytkownicy

1.    Do wypożyczania podręczników,  materiałów edukacyjnych  i ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaśliskach.

2.   Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3.   Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych  z zapisem w dzienniku lekcyjnym.

4.   Rejestracja następuje w pierwszym  tygodniu danego roku szkolnego.

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

1.    Wypożyczanie podręczników i innych materiałów odbywa się od początku każdego roku szkolnego oraz na bieżąco wg potrzeb.

2.   Podręczniki są wypożyczane  uczniom  w ostatnim tygodniu sierpnia oraz w pierwszym tygodniu września danego roku szkolnego w dniu uzgodnionym  pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a Dyrektorem.

3.   W miarę potrzeb wypożyczenie podręcznika może nastąpić również   w innym terminie,  w trakcie danego roku szkolnego.

4.   Podręczniki są wypożyczane uczniom na okres danego roku szkolnego. Podręczniki w klasach I-III, które składają się z kilku części wypożycza się  na okres użytkowania ustalony w porozumieniu z wychowawcą klasy.

5.   Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe są użyczane uczniom na dany rok szkolny  i nie podlegają zwrotowi.

6.    Jeżeli w podręczniku ( np. do języka nowożytnego obcego) przewidziane jest dokonywanie notatek oraz innych  zapisów, nie podlegają one zwrotowi, podobnie jak materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

7.   Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów.

8.   Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

1.  Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazuje się uczniowi na dany rok szkolny.

2.  Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby podpisali każdy podręcznik, sprawdzili jego stan oraz stan materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy lub bibliotekarzowi.

3.  Wraz z wypożyczeniem przez uczniów  podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wychowawca klasy ma obowiązek przygotować  listę z oświadczeniami rodziców o potwierdzeniu ich odbioru.

4.   Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów potwierdzają odbiór podręcznika na imiennej liście uczniów. Wychowawca przekazuje w/w listę bibliotekarzowi do dokumentacji szkoły.

5.  Wpisu do karty czytelnika, potwierdzającej wypożyczenie podręcznika przez danego ucznia dokonuje nauczyciel bibliotekarz.

 

§ 4

Zmiana Szkoły 

1.   Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI 

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1.   Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika oraz powierzonych im materiałów  zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walor użytkowy i estetyczny, do chronienia ich  przed zniszczeniem, bądź zagubieniem:

a)   przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe  i czyste obłożenie książki;

b)    uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw  i ewentualnej wymiany okładki;

c)   zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach do tego nie przeznaczonych;

d)  dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej);

e)   wraz z upływem ustalonego terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażenie ( np. płyty CD).                                                                                                   

2.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego  rodzice są zobowiązani poinformować o tym nauczyciela wychowawcę oraz nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.  

3.   Osoby zalegające ze zwrotem podręczników ( kolejnych części) nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania zobowiązań.


§ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.    Przez uszkodzenie podręcznika,  materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające dalsze ich wykorzystywanie.

2.   Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia jest zobowiązany do ich naprawienia.

3.    Przez zniszczenie podręcznika (materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych) rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, rozerwanie, wyrwanie  i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3

Zakres odpowiedzialności

1.    Uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych , nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.   W przypadku zagubienia, uszkodzenia wykraczającego poza normalne użytkowanie, czy zniszczenie podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego szkoła może żądać od rodziców ucznia zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego. Zniszczony podręcznik zostaje zwrócony rodzicowi.

§ 4

Zwrot podręczników

1.   Podręczniki podlegają niezwłocznemu  zwrotowi do biblioteki szkolnej    w przypadku skreślenia ucznia z  księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

2.   Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole  uczniowie zwracają  podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje  w porozumieniu z wychowawcą oraz innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego .

3.   Uczniowie klas I-III oddają poszczególne części podręcznika po zakończeniu jego realizacji, w terminie uzgodnionym  z wychowawcą klasy.

4.   Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego  zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

5.   Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w pkt.1, 2 i 3 sprawuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel  odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

6.   Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki- dokonuje się oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

 

Rozdział VI

Inwentaryzacja

1.   Inwentaryzacja zbioru podręczników odbywa się raz w roku- po ich odbiorze od użytkowników w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego.

2.   Informacja o stanie księgozbioru podręczników przekazywana jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1.   Uczniowie i ich  rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.   Bibliotekarz ma  obowiązek  do udostępniania uczniom i ich rodzicom niniejszego regulaminu na każde ich życzenie.

3.   Sprawy sporne dotyczące podręczników lub innych materiałów pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.   Organem uprawnionym do zmiany niniejszego regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.   Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.   Niniejszy regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

  oswiadczenie.docx

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony