Drodzy Rodzice i Uczniowie

W dniu 20 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło dwa  rozporządzenia regulujące prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz określające zasady prowadzenia nauczania na odległość, a także oceniania i klasyfikowania uczniów. 

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.

Wspólnie z  nauczycielami ustaliliśmy:

 • tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas;
 • sposób monitorowania postępów uczniów oraz
 • sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również
 • informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
 • brak potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania,
 • współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym(w szczególności na realizację IPET) oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

W tym także:

 •  sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
  • wskazano, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji  zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice będą  korzystać;
 •  możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia każdemu uczniowi lub rodzicom
 • ustalono z nauczycielami brak potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Ustalając dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej,  uwzględniono zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Przy ustalaniu tygodniowego zakresu materiału dla poszczególnych klas, wzięto pod uwagę przede wszystkim:

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, oraz
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Rekomendowane jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w szczególności z wykorzystaniem:

W razie jakichkolwiek pytań w pierwszym kontakcie jest nauczyciel przedmiotu a następnie wychowawca. Wszystkie szczegóły przekażą państwu i uczniom wychowawcy telefonicznie, mailowo, przez Facebook lub Messenger.

Dyrektor Katarzyna Dubis

 

Opublikowano: 25 marca 2020 07:10

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 233

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony